Ez a weboldal cookie-kat (sütiket) alkalmaz a jobb használhatóság és a kellemesebb felhasználói élmény érdekében.
A weboldalunkon történő további böngészéssel hozzájárul a cookie-k használatához. A részletes adatkezelési tájékoztatóért kattintson ide!

ÁSZF

 

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: Általános Szerződési Feltételek, avagy ÁSZF) a LAB–EX Laborkereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1119 Budapest, Hadak útja 41. sz., levelezési cím: 1119 Budapest, Hadak útja 41. sz., adószám: 10496721-2-43, cégjegyzékszám: 01-09-704339, képviselő: Tolnay Gusztáv Pál vagy Tolnay Anita Barbara, telefonszám: +36-1-2062455, e-mail cím: labex@labex.hu vagy az illetékes ügyintéző személyes céges e-mail címe, mint szállító (a továbbiakban: Szállító) alkalmazza a tőle árut vagy szolgáltatást (a továbbiakban: Termék) megrendelőivel kötött ügyleket során.

 

1. Az ÁSZF célja, tárgya és hatálya:

 

1.1 Az ÁSZF célja, hogy a Szállító és megrendelői közötti üzleti kapcsolat során felmerülő szállítási feltételek a Megrendelő számára ismertté váljanak, s ezen feltételek alkalmazásával a felek közötti eseti megállapodásokban részletesen nem szabályozott kérdésekben az ÁSZF alkalmazásával minden szállítási feltétel standard módon alkalmazásra kerüljön.

 

1.2 Az ÁSZF célja továbbá, hogy a Szállító által forgalmazott labortechnikai eszközök értékesítését támogassa a Megrendelő számára előzetesen megismerhető és átlátható feltételrendszer alkalmazásával, amely ÁSZF alkalmazása enyhíti az egyes megrendelések során a felek adminisztrációs terheit.

 

1.3 A Szállító vállalja, hogy a jelen ÁSZF-ben foglalt rendelkezéseket minden megrendelés teljesítése során betartja. AZ ÁSZF-ben foglaltaktól a Szállító kizárólag írásba foglalt eseti megállapodás esetén térhet el a Megrendelővel történő megegyezés alapján.

 

1.4 A Szállító a Terméket kizárólag fogyasztónak nem minősülő vállalkozások, jogi személyek, szervezetek részére értékesíti. (A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1. § (1) bekezdésének 3. pontja szerint 3. fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy).

A fenti rendelkezésre tekintettel a jelen ÁSZF alapján létrejött ügyletekre nem vonatkozik a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet.

 

2. A megrendelés folyamata:

 

2.1 A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a rugalmas és gyors üzleti kapcsolat fenntartása érdekében az áru megrendelése történhet az alábbiak szerint:

 

a)      a Szállító e-mail címére küldött cégszerű aláírással ellátott megrendeléssel (ez a preferált megrendelési mód)

b)      faxon a +36-1-2062454 számra küldött írásbeli megrendeléssel

c)      postai úton a Szállító címére küldött elsőbbségi levél útján

 

A Szállító kijelenti, hogy a jelen ÁSZF alkalmazásával végzett üzleti tevékenysége nem minősül elektronikus kereskedelmi szolgáltatásnak, ezért nem alkalmazható ezen üzleti tevékenységre az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről 2001. évi CVIII. törvény.

 

Webáruházban történő vásárlás esetén alkalmazandó az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről 2001. évi CVIII. törvény.

 

2.2 A fenti módok bármelyikén leadott megrendelés akkor válik hatályossá (kikényszeríthetővé), ha a Szállító a megrendelést írásban – a Megrendelő által megadott e-mail címre küldött válasszal - visszaigazolta.

A Szállító visszaigazolása az alábbiakat tartalmazza:

-          megrendelt termék megjelölése

-          megrendelt mennyiség

-          Termék ára és fizetési feltételek

-          szállítási határidő

-          Termék átadás/átvételi feltételei

-          Termék jellegétől függően annak beüzemelési feltételei

-          az ÁSZF alkalmazására vonatkozó kikötés (a honlap megjelölése, amelyek a Megrendelő ezen feltételeket megismerheti, amely ÁSZF alkalmazása ellen a Megrendelő írásban tiltakozhat 24 órán belül a Szállítónál, de ennek elmaradása esetén az ÁSZF alkalmazását elfogadottnak kell tekinteni)

 

2.3 Ha a Szállító megrendelésre adott válaszában a megrendelésben rögzítettekhez képest bármilyen eltérés lenne, úgy az adott szállítási megállapodás a felek között nem jött létre, illetve csak abban a részében jött létre, amelyben a felek álláspontja teljesen megegyező.

 

2.4 A Szállító e-mail útján értesíti a Megrendelőt a megrendelt Termék beérkezéséről, annak átvételi feltételeiről.

A Szállító jogosult a Termék ellenértékének (vételárnak) a kiszámlázására, ha a Termék átadására megjelölt határidőtől számított 3 (három) munkanapon belül a Megrendelő a Terméket nem vette át a Szállító telephelyén, avagy a Szállító (vagy fuvarozó) által végzett kiszállítás esetén a Megrendelő a Termék átvételéről nem gondoskodott vagy a Termék átvételét megtagadta.

Ha a Termék jellege szerint ahhoz üzembe helyezés is szükségeltetik és a Megrendelő nem tudja biztosítani a Szállító értesítése ellenére az üzembe helyezés feltételeit, úgy a Szállító jogosult kiszámlázni a vételárat. A Termék átadása és beüzemelése a vételár Szállító számláján történő jóváírását követően és a beüzemelés megrendelői feltételeinek biztosítása alapján - egyeztetett időpontban - valósul meg.

 

2.5 A Termékekre vonatkozó megrendelések leadására és a megrendelések visszaigazolására kizárólag írásban kerülhet sor.

Írásbeli közlésnek minősül a Szállító vonatkozásában a jelen ÁSZF-ben közölt e-mail címre történő bármilyen nyilatkozat megküldése a Megrendelő részéről.

Írásbeli közlésnek minősül a Megrendelő vonatkozásában arra a címre történő bármilyen nyilatkozat megküldése, amely e-mail címről a Megrendelő az ajánlatot kérte a Szállítótól, avagy a Szállító felé a megrendelését leadta.

A felek a hivatalos nyilatkozataikat jogosultak postai úton, ajánlott elsőbbségi levélben is közölni egymással. Ebben az esetben a másik fél cégkivonatán szereplő székhelyre vagy telephelyre kell a küldeményt elküldeni és elsőbbségi ajánlott küldemény esetén a feladást követő 5. (ötödik) napon kézbesítettnek, közöltnek kell tekinteni.

 

3. Ár és fizetési feltételek:

 

3.1 A Szállító a honlapján az általa forgalmazott Termékeket jeleníti meg az adott Termék műszaki specifikációjával együtt.

A Termék ára minden esetben a Szállító ajánlatában, illetve megrendelés esetén a rendelés visszaigazolásában kerül közlésre.

 

3.2 A Szállító által elfogadott, visszaigazolt megrendelés teljesítése során az ár egyoldalúan nem változtatható meg. A Szállító a Termék árát kizárólag a megrendelés visszaigazolásáig változtathatja meg, de ebben az esetben a Megrendelő írásbeli nyilatkozatát be kell szerezni, hogy a megrendelését a módosított áron is fenntartja – e.

 

3.3 A Megrendelő a Termék vételárát az esetileg megállapodott fizetési határidőn belül, illetve a számlán feltüntetett határidőben köteles kifizetni a Szállító által kiállított számlán megadott pénzintézeti számlára történő átutalással.

 

3.4 A Szállító kiköti, hogy az áru tulajdonjogát az ellenérték kifizetéséig fenntartja a Polgári Törvénykönyvről szóló 2014. évi V. törvény 6:216. § (1) – (4) bekezdésében foglaltakra tekintettel.

 

3.5 A felek megállapodnak abban, hogy a számla lejáratát követő naptól a Szállító a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:155. § (1) – (4), illetve 2013. évi V. törvény 6:48. § (1) – (4) bekezdései szerinti késedelmi kamat felszámítására jogosult.

 

3.6 A Megrendelő tudomásul veszi, hogy lejárt fizetési határidejű számla fennállása esetén annak rendezéséig a Megrendelő csak készpénzért vagy díjbekérő alapján teljesített előre fizetés mellett vásárolhat Terméket a Szállítótól.

 

3.7 A Szállító jogában áll felhívni a Megrendelő figyelmét arra, ha a korábbi megrendelése(i) ellenértékét még nem egyenlítette ki.

A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Szállító mindaddig jogosult az új megrendeléseket visszatartani, illetve a visszaigazolt rendelés kiadását megtagadni, amíg a Megrendelő pénzügyileg nem rendezi a Szállító felé fennálló lejárt tartozását.

Ha a Megrendelő a tőketartozásin túl kamattal és költséggel is tartozik, és a fizetett összeg az egész tartozás kiegyenlítésére nem elég, azt elsősorban a költségre, azután a kamatra és végül a főtartozásra jogosult a Szállító elszámolni.

 

4. A szerződő felek jogai és kötelezettségei:

 

4.1 Áruszállítás: A Szállító vállalja, hogy a Termék beérkezéséről a Megrendelőt írásban- e-mail útján - értesíti.

A Megrendelő az írásbeli értesítéstől számított 3 (három) munkanapon belül köteles a Termék elszállításáról gondoskodni, avagy a Termék jellegétől függőben annak beüzemeléséhez szükséges feltételeket a fenti határidőn belül biztosítani és ezt a Szállító felé jelenteni.

A Megrendelő saját fuvarszervezésében és költségére viszi el a Szállító raktárából a megrendelt Terméket.

A Termék átvételének helyszínét a Szállító megrendelésre megküldött visszaigazolása tartalmazza.

 

4.2 A Szállító jogosult a Termék ellenértékére vonatkozó számlát a Termék beérkezéséről szóló Megrendelőnek kiküldött írásbeli értesítést követő 4. (negyedik) munkanapon kiállítani abban az esetben is, ha a Megrendelő a fenti határidőn belül nem gondoskodna a Termék elszállításáról, avagy nem biztosítaná a szállítói beüzemelés elvégzéséhez szükséges feltételeket. (Ez utóbbi esetben külön a beüzemelésről szóló teljesítési igazolás nélkül is jogosult a Szállító a számláját kiállítani és a Megrendelőnek megküldeni.)

 

4.3 Tárolási díj: Ha a Megrendelő a Termék beérkezéséről szóló szállítói értesítéstől számított 3 (három) munkanapon belül nem gondoskodna a Termék elszállításáról, illetve annak beüzemelésre való átvételéről, úgy a 4. (negyedik) naptól a Szállító jogosult tárolási díj felszámítására. A tárolási díj mértéke a késedelem minden egyes megkezdett napjára 2.200,-Ft/nap + ÁFA.

A tárolási díjat a vételár felett számlázza ki a Szállító a késedelem utolsó napját követő napon, avagy elhúzódó késedelem esetén minden hónap utolsó napján az előző hónapra vonatkozóan.

 

4.4 Reklamáció: A Szállító minden esetben a megrendelésben közölt és Szállító által visszaigazolt feltételeknek megfelelő - rendeltetésszerű használatra alkalmas - Terméket köteles szállítani.

Az esetleges minőségi reklamációt a Megrendelő írásban köteles bejelenteni.

A Szállító a minőségileg kifogásolt Terméke(ke)t megvizsgálja, és a jogosnak ítélt reklamáció alapján a hibás terméket megjavítja, vagy amennyiben a javítás nem vezet eredményre, úgy a Termék kicserélésére megteszi a szükséges intézkedéseket. (A javítást a hiba bejelentésétől számított 48 órán belül kezdi meg a Szállító.)

Mennyiségi kifogásokat a Megrendelő a Termék átvételekor, gyűjtőkartonok esetében szállítástól számított 5 munkanapon belül terjeszthet elő.

 

5. Vegyes rendelkezések:

 

5.1 A Szállító kijelenti, hogy bármely vitás kérdés esetén törekszik arra, hogy a vitát peren kívüli egyezség keretében rendezze.

 

5.2 A jelen általános szerződési feltételek a Szállító és a Megrendelő közötti egyedi szerződés(ek)re is vonatkoznak azon kérdésekben, amelyeket a felek külön írásbeli szerződése nem tartalmaz.

 

5.3 A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a magyar jog, azon belül is a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései az irányadók.